Váš nákupní košík je prázdný

Ste neprihlásený

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od společnosti

Green Print CZ s.r.o.
Staroměstská 534, 73961 Třinec, Česká republika
IČO: 01987577
IČ DPH: CZ01987577

Společnost Green Print CZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 57042.
Číslo účtu: 3333455349 / 0800, IBAN: CZ93 0800 0000 0033 3345 5349, SWIFT/BIC: GIBA CZ PX

Adresa pro doručování: 
Green Print s.r.o.
Oravická 617 / 20
028 01 Trstená
Slovenská republika
Telefonní číslo: 778 091 123, Kontaktní e-mail:  info@mataska.cz

1.  Odpovědnost prodávajícího za vady
Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží je odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
Vadu zboží musí kupující vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se na tyto případy nepoužije.
Na zboží není kupujícím - podnikatelům poskytována záruka za jakost.

2.  Práva z vadného plnění
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na:
dodání nové nebo chybějící věci;
odstranění vady opravou věci;
přiměřenou slevu z kupní ceny;
odstoupení od smlouvy.
Volbu dle předchozího odstavce je kupující povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nelze bez souhlasu prodávajícího změnit. Není-li volba provedena bezodkladně, má kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemá kupující v případě, že nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

3.  Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
- o vadě před převzetím věci věděl; nebo pokud
- vadu sám způsobil.
Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

4.  Postup při reklamaci
Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
-      pro rychlejší vyřízení lze prodávajícího předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
-      doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající není povinen převzít) na nekterou z uvedených adres

Green Print s.r.o.
Oravická 617 / 20
028 01 Trstená
Slovenská republika

Při zasílání je nutné zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy nebo na www.mataska.cz